Yanargizo,
Kafar labarai domin fadakarwa ta gaskiya.

Labarai

Yanargizo
Kafar labarai domin fadakarwa ta gaskiya.

Labaru, yanzu aka fara.